universele verklaring voor de rechten van Moeder Aarde

voorwoord

Wij, de volkeren en landen van de aarde:
– gezien het feit dat we allemaal deel uitmaken van Moeder Aarde, behoren tot een ondeelbare, levende gemeenschap van onderling verbonden en van elkaar afhankelijke wezens met een gemeenschappelijk lot;
– erkennen dat Moeder Aarde de bron van leven, voedsel en kennis is, en dat ze ons alles verschaft wat we nodig hebben om goed te kunnen leven;
– zien in dat het kapitalistische systeem en alle vormen van plundering, exploitatie, misbruik en vervuiling hebben gezorgd voor afbraak, aantasting en ontwrichting van Moeder Aarde waardoor het leven zoals we dat nu kennen in gevaar wordt gebracht door natuurverschijnselen als klimaatverandering;
– zijn ervan overtuigd dat het in een gemeenschap waarin iedereen van elkaar afhankelijk is, niet mogelijk is om alleen de rechten van mensen te erkennen zonder dat Moeder Aarde in onbalans raakt;
– beamen dat het, als je mensenrechten wil garanderen, nodig is om de rechten van Moeder Aarde en al het leven op haar te erkennen en te verdedigen en dat er beschavingen, manieren en wetten zijn om dat te doen;
– zijn ons bewust van de dringende noodzaak om samen afdoende maatregelen te treffen om de structuren en systemen die klimaatverandering en andere bedreigingen van Moeder Aarde veroorzaken te veranderen.

We hebben deze Universele Verklaring van de Rechten van Moeder Aarde opgesteld en roepen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op die over te nemen en te beschouwen als een voor alle volkeren en landen van de wereld bereikbaar ideaal, met het doel dat ieder individu en iedere instelling de verantwoordelijkheid neemt om het respecteren van de rechten zoals beschreven in deze Verklaring verder te promoten via scholing en bewustmaking, en te garanderen dat deze door alle volkeren en landen in de wereld universeel en daadwerkelijk nageleefd zullen worden door op nationaal en internationaal niveau adequate, voortvarende maatregelen te treffen.

artikel 1. Moeder Aarde

1. Moeder Aarde is een levend wezen.
2. Moeder Aarde is een unieke, ondeelbare, zelfregulerende gemeenschap van onderling verbonden wezens die alle wezens erkent, bevat en voortbrengt.
3. Elk wezen wordt door zijn relaties gedefinieerd als een integraal onderdeel van Moeder Aarde.
4. De inherente rechten van Moeder Aarde zijn onvervreemdbaar omdat ze voortkomen uit dezelfde bron als het bestaan.
5. Moeder Aarde en alle wezens hebben zonder enige uitzondering recht op alle inherente rechten die in deze Verklaring worden erkend, dus zonder dat er onderscheid wordt gemaakt tussen organische en anorganische wezens op grond van soort, oorsprong, nut of om wat voor andere reden dan ook.
6. Net zoals mensen mensenrechten hebben, hebben alle andere wezens ook rechten die specifiek zijn voor hun soort of ras en geschikt voor hun rol en functie binnen de gemeenschappen waarin ze bestaan.
7. De rechten van ieder wezen worden beperkt door de rechten van andere wezens en elk conflict tussen hun rechten moet worden opgelost op een manier die de integriteit, balans en gezondheid van Moeder Aarde in stand houdt.

artikel 2. de Inherente rechten van Moeder Aarde

1. Moeder Aarde en alle wezens die haar bevolken, hebben de volgende inherente rechten:
a. het recht om te leven en te bestaan;
b. het recht om te worden gerespecteerd;
c. het recht om hun biodiversiteit te herstellen en hun vitale cycli en processen te behouden zonder menselijke verstoringen;
d. het recht om hun identiteit en integriteit als een duidelijk, zelfregulerend en onderling verbonden wezen te behouden;
e. het recht op water als bron van leven;
f. het recht op schone lucht;
g. het recht op algehele gezondheid;
h. het recht om vrij te zijn van besmetting, vervuiling en van giftig of radioactief afval;
i. het recht om vrij te zijn van verandering of verstoring van hun genetische structuur op een manier die hun integriteit en vitaal, gezond functioneren bedreigt;
j. het recht op snel en volledig herstel van de schade die is ontstaan als gevolg van schending van de rechten die in deze Verklaring staan en die door menselijk handelen zijn veroorzaakt.
2. Ieder wezen heeft recht op een plek en om een rol te spelen bij het harmonieus functioneren van Moeder Aarde.
3. Ieder wezen heeft recht op welbevinden en om te leven zonder dat mensen hen martelen of wreed behandelen.

artikel 3. de verplichtingen van de mens aan Moeder Aarde

1. Ieder mens is verantwoordelijk voor het respectvol behandelen en in harmonie leven met Moeder Aarde.
2. Ieder mens, alle landen, en alle publieke en particuliere instellingen moeten:
a. handelen in overeenstemming met de rechten en verplichtingen, zoals gesteld in deze Verklaring;
b. de volledige toepassing en naleving van de rechten en verplichtingen, zoals gesteld in deze Verklaring, erkennen en bevorderen;
c. scholing en communicatie over, en analyse en interpretatie van hoe je in harmonie met Moeder Aarde moet leven, zoals gesteld in deze Verklaring, bevorderen en eraan deelnemen;
d. er zorg voor dragen dat het streven naar menselijk welbevinden bijdraagt aan het welbevinden van Moeder Aarde, nu en in de toekomst;
e. effectieve regels en wetten opstellen en toepassen ter verdediging, bescherming en behoud van de rechten van Moeder Aarde;
f. de integriteit van de vitale ecologische cycli, processen en balans van Moeder Aarde respecteren, beschermen, behouden en waar nodig herstellen;
g. garanderen dat de schade veroorzaakt door menselijke schendingen van de inherente rechten, zoals gesteld in deze Verklaring, wordt gecorrigeerd en dat degenen die haar veroorzaakt hebben, verantwoordelijk worden gehouden voor het herstel van de integriteit en de gezondheid van Moeder Aarde;
h. mensen en instellingen stimuleren om de rechten van Moeder Aarde en van al haar wezens te verdedigen;
i. voorzorgs- en beperkende maatregelen nemen om te voorkomen dat menselijk handelen de het uitsterven van soorten, de vernietiging van ecosystemen of het veroorzaken van ecologische kringlopen veroorzaakt;
j. vrede garanderen en nucleaire, chemische en biologische wapens elimineren;
k. manieren om Moeder Aarde en alle wezens te respecteren bevorderen en ondersteunen, in overeenstemming met hun eigen culturen, tradities en gebruiken;
l. economische systemen bevorderen die in harmonie zijn met Moeder Aarde en in overeenstemming met de rechten, zoals gesteld in deze Verklaring.

artikel 4. definities

1. De term ‘wezen’ verwijst naar ecosystemen, natuurlijke gemeenschappen, soorten en alle andere natuurlijke entiteiten die onderdeel zijn van Moeder Aarde.
2. Niets in deze Verklaring beperkt de erkenning van andere inherente rechten van alle wezens of specifieke wezens.