Algemene voorwaarden

DS Sustainable Entrepreneurs B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en statutair gevestigd te Arnhem, handelend onder de naam AARDEN, die zich richt op ontwerp, ontwikkeling, lease en verkoop van duurzame en duurzaam gemaakte kleding. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van AARDEN en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder het van toepassing zijnde KvK-nummer 30145871, zoals voorgeschreven in artikel 1.1. Handelsregisterwet en worden op uw verzoek kosteloos toegestuurd.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de gespecificeerde betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • AARDEN: de gebruiker van de algemene voorwaarden, zie ook artikel 2.
 • Offerte: een beschrijving van de door AARDEN uit te voeren werkzaamheden/levering van (te vervaardigen) kleding en de bijbehorende afspraken.
 • Opdracht: de tussen Partijen afgesproken Overeenkomst zoals vervat in de door AARDEN verstrekte Offerte, koop-, maak-, vermaak- of reparatieOvereenkomst en onderhavige algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van AARDEN die klant is of wordt en vanuit zijn hoedanigheid als natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf, of als ondernemer, wel handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf, afnemer is van Modeartikelen van AARDEN. Onder dezelfde Opdrachtgever wordt ook verstaan een rechtspersoon dan wel consument die juridisch verbonden is met de rechtspersoon die de Opdracht heeft gegeven.
 • Modeartikelen: de kledingstukken die door AARDEN ontworpen, gemaakt en verkocht, ter lease of in abonnementsvorm aangeboden worden.
 • Overeenkomst: de Overeenkomst van koop, lease, abonnement, service, maak, vermaak en reparatie tussen AARDEN en Opdrachtgever.
 • Ruilen: het direct omwisselen van nieuwe Modeartikelen die gekocht zijn bij AARDEN zonder dat deze Modeartikelen gedragen zijn tegen een vergelijkend modeartikel of tegen terugbetaling van de aankoopprijs.
 • Partijen: Opdrachtgever en AARDEN tezamen genoemd.
 • Factuur: een overzicht met daarop beschreven de geleverde Modeartikelen en de prijs , in- en exclusief btw, die Opdrachtgever hiervoor dient te betalen.
 • Gebruiksvergoeding: een maandelijks bedrag voor een overeengekomen periode waarin Opdrachtgever de Modeartikelen van AARDEN least. In de Gebruiksvergoeding zijn ook opgenomen de eventuele extra kosten zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, eventuele mislukte of gestorneerde incasso’s.
 • Statiegeld: een klein bedrag dat wordt geheven bij de aankoop van een modeartikel en dat wordt terugbetaald als Opdrachtgever het modeartikel na gebruik weer inlevert bij AARDEN.
 • Borg: een klein bedrag dat wordt geheven bij de lease van een modeartikel en dat wordt terugbetaald als Opdrachtgever het modeartikel na gebruik weer inlevert bij AARDEN.
 • Schriftelijk: via een geschreven brief, e-mail- of Whatsapp-bericht.

Artikel 2 Identiteit

Contactadres:
AARDEN
Sonsbeeksingel 147
6822 BL Arnhem
KvK: 30145871

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en elke vorm van Overeenkomst (waaronder vervolg-, gewijzigde of aanvullende Overeenkomsten).
 2. Elke eventuele afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen.
 3. Indien bij nadere, waaronder vervolg-, gewijzigde of aanvullende Overeenkomsten tussen AARDEN en Opdrachtgever, door AARDEN geen andere algemene voorwaarden worden verstrekt of door Partijen niet Schriftelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, gelden onderhavige algemene voorwaarden tevens voor elke nadere Overeenkomst. Eventuele afwijkingen op de algemene voorwaarden zoals bedoeld in lid 1 van artikel 1 zijn slechts van toepassing op de specifieke Overeenkomst waarop deze afwijkingen van toepassing zijn verklaard, en gelden niet automatisch voor nadere of opvolgende Overeenkomsten.
 4. AARDEN zal jaarlijks de prijzen indiceren. Dit gebeurt steeds per de eerste dag van het nieuwe jaar.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij AARDEN derden de uitvoering laat verrichten.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 Aanbiedingen en Offertes

 1. Een Offerte is veertien dagen geldig vanaf de datum van uitgifte en bevat een beschrijving van de uit te voeren Opdracht. Uitsluitend de in de Opdrachtbevestiging beschreven Opdracht is bindend.
 2. Alle Offertes zijn vrijblijvende aanbiedingen die tot het moment van aanvaarding door AARDEN te herroepen zijn, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht AARDEN niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5 Wijziging en annuleren van de Overeenkomst

 1. Indien de Overeenkomst tussentijdens wordt gewijzigd door Opdrachtgever of indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat wijziging van de Overeenkomst noodzakelijk is, waaronder aanpassingen in de looptijd en/of de omvang van de Opdracht, is AARDEN gerechtigd deze aan te passen. De daarbij horende vergoedingen zullen Schriftelijk tussen Partijen worden vastgelegd en Opdrachtgever ontvangt hiervoor een aanvullende Factuur. AARDEN zal bij het constateren van deze noodzakelijke wijziging tijdig in overleg treden met Opdrachtgever.
 2. Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst zijn alleen geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. AARDEN is pas gerechtigd om uitvoering te geven aan deze wijzigingen of aanvullingen nadat beide Partijen (Schriftelijk) akkoord zijn gegaan met de hiervoor opgegeven prijs en eventuele andere voorwaarden.
 3. Zonder dat AARDEN in gebreke komt, kan zij een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren.
 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst is geen wanprestatie aan de zijde van AARDEN. Behoudens de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van AARDEN is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst kosteloos geheel of gedeeltelijk te wijzigen dan wel te annuleren.
 5. Bij gehele of gedeeltelijke wijziging of annulering van de Overeenkomst, zoals beschreven in de leden 2 en 4 van dit artikel, verbindt Opdrachtgever zich aan een schadeloosstelling van AARDEN aan Opdrachtgever, die niet lager zal zijn dan 50% van het Factuurbedrag van de geannuleerde Overeenkomst, met een minimum Factuurbedrag van € 1.500,- euro. Opdrachtgever is in dat geval gehouden binnen tien werkdagen de gefactureerde kosten, zoals bijvoorbeeld productiekosten, opslagkosten, verzendkosten of reiskosten, te vergoeden. Tevens is Opdrachtgever tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van deze annulering en vrijwaart Opdrachtgever AARDEN ter zake.

Artikel 6 Vooruitbetaling

 1. AARDEN heeft het recht om bij het aangaan van een Overeenkomst vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag. Opdrachtgever ontvangt van AARDEN een Factuur voor het vooruit te betalen bedrag. Indien door Opdrachtgever het aankoopbedrag geheel wordt voldaan, zal AARDEN een bewijs overhandigen waarin het eigendom wordt bevestigd. AARDEN zal pas na ontvangst van deze vooruitbetaling met de uitvoering van de Overeenkomst aanvangen.

Artikel 7 Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, dient iedere Factuur binnen veertien kalenderdagen na de Factuurdatum betaald te worden.
 2. Tenzij anders overeengekomen, dient Opdrachtgever bij Factuurbedragen boven de € 1.500 euro een vooruitbetaling te doen van 50% van het totale Factuurbedrag. Deze vooruitbetaling dient uiterlijk zeven kalenderdagen voor aanvang van de uitvoering door AARDEN ontvangen te zijn.
 3. Voor de verschillende Overeenkomsten kunnen andere betalingsvoorwaarden gelden. Deze zijn als volgt:
  1. Pak met Gemak-abonnement:
   a) Met het tekenen van deze Overeenkomst gaat Opdrachtgever akkoord met de maandelijkse incasso van de abonnementsvergoeding gedurende de afgesproken periode, vermeerderd met eventuele mislukte of gestorneerde incasso’s.
   b)  Bij het achterwege blijven van incasso’s gedurende twee achtereenvolgende maanden, verplicht Opdrachtgever zich de verschuldigde Gebruiksvergoeding op verzoek van AARDEN per ommegaande te voldoen.
   c)  Wanneer alle afgesproken termijnen zijn geïncasseerd, stopt de maandelijkse incasso.
   d) Het staat Opdrachtgever vrij de Modeartikelen nog 24 maanden te dragen na afloop van de betaaltermijnen.
   e) Na 48 maanden vanaf de start van de Overeenkomst verplicht de klant zich de Modeartikelen te retourneren voor recycling of hergebruik, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Maak- of vermaak Overeenkomst:
   a) Met het ondertekenen van de Offerte gaat Opdrachtgever akkoord met de inhoud van de Offerte en onderhavige algemene voorwaarden. Het kan zijn dat de Offerte afwijkende van hetgeen bepaald is in artikel 6:96 lid 1 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  3. ReparatieOvereenkomst:
   a) In geval van reparatie worden tussen Opdrachtgever en AARDEN separate afspraken gemaakt.
   b) De betalingsafspraken zullen overeenkomen met artikel 8 lid 1.
   c) AARDEN kan van Opdrachtgever verlangen het Factuurbedrag te pinnen bij het ophalen van de Modeartikelen.

Artikel 8 Buitengerechtelijke incassokosten

 1. Indien Opdrachtgever de ontvangen facturen niet binnen dertig dagen betaalt, is Opdrachtgever in verzuim. Direct bij intreden van het verzuim heeft AARDEN recht op betaling van buitengerechtelijke incassokosten en rente. De incassokosten worden vastgesteld op een bedrag van 20% van de totale openstaande hoofdsom, met een minimum van € 35 voor een consument en € 750 euro voor een ondernemer. Dit geldt voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaalde Factuur, met expliciete afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 6:96 lid 1 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Verschuldigde rente

 1. AARDEN maakt bij te late betalingen door Opdrachtgever aanspraak op de wettelijke handelsrente, met daarbij opgeteld een contractuele rente van 2% per maand. Deze rente is verschuldigd vanaf het moment van intreden van het verzuim tot de dag van algehele betaling.

Artikel 10 Levertijd

 1. De aflevering van de Modeartikelen wordt geacht te zijn geschied op het moment dat AARDEN Opdrachtgever de Modeartikelen ter hand stelt. Indien Opdrachtgever weigert het modeartikel in ontvangst te nemen en AARDEN heeft Opdrachtgever Schriftelijk ingebreke gesteld en tot afname gesommeerd, wordt aflevering van de Modeartikelen verondersteld.
 2. Na aflevering gaat het risico van de Modeartikelen over op Opdrachtgever.
 3. De levertijd die AARDEN aangeeft, wordt slechts bij benadering vastgesteld, is een indicatie en kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn.
 4. De levertijd gaat pas lopen wanneer over alle commerciële details zoals pasvorm, uitgekozen stoffen, fournituren en dergelijke overeenstemming is bereikt en bekend zijn bij AARDEN en aan alle overige contractuele afspraken voor de uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.
 5. Indien er sprake is van andere omstandigheden dan die bij AARDEN bekend waren toen de levertijd werd vastgesteld, of indien er sprake is van meerwerk, is AARDEN bevoegd en gerechtigd de opgegeven levertijd te verlengen met de termijn die benodigd is om de Overeenkomst onder deze omstandigheden dan wel volgend uit het meerwerk uit te voeren.
 6. Opdrachtgever kan AARDEN niet aanspreken op enige vergoeding indien er vertraging is opgelopen. Ook kan Opdrachtgever AARDEN niet aanspreken op enige vergoeding indien Opdrachtgever door eigen handelen, doen of nalaten vertraging heeft veroorzaakt. Vanzelfsprekend kan dit wel indien AARDEN aantoonbaar blaam, opzet, grove schuld of nalatigheid treft.
 7. Indien AARDEN de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgeschort, zal de geïndiceerde levertijd verlengd worden met de tijdsduur van de opschorting. Indien de planning voortzetting van de uitvoering op dat moment niet toelaat en/of voortzetting op dat moment niet kan worden ingepast, zal levering plaatsvinden op de eerst mogelijke datum waarop de planning van AARDEN dit toelaat.

Artikel 11 Garanties

 1. AARDEN staat ervoor in dat geleverde Modeartikelen beantwoorden aan wat in de Overeenkomst is opgemomen. Zij staat er bovendien voor in dat Modeartikelen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. AARDEN staat niet in voor gebreken en daaruit voortvloeiende schade die na levering van de Modeartikelen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
 3. Standaard heeft Opdrachtgever bij AARDEN drie maanden garantie, mits anders is overeengekomen en mits Opdrachtgever goede zorg heeft betracht voor de Modeartikelen en het gebrek / de gebreken niet door eigen handelen of nalaten veroorzaakt heeft.

Artikel 12 Ruilen

 1. Tenzij anders is overeengekomen, heeft Opdrachtgever recht op het kunnen Ruilen van het gekochte modeartikel, mits er aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  a) Ruilen vindt plaats binnen acht dagen na aankoop van het gekochte modeartikel, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, tegen overlegging van de originele kassabon c.q. Factuur.
  b) Het modeartikel wordt door Opdrachtgever aan Aarden geretourneerd in/met de originele verpakking en is nog niet gedragen.
 2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op afgeprijsde Modeartikelen.
 3. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van Modeartikelen die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt of anderszins aangepast voor Opdrachtgever, en van artikelen die op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever door AARDEN besteld zijn.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De Modeartikelen blijven eigendom van AARDEN zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van rente en bijkomende kosten. Ten aanzien van de uitleg van het eigendomsvoorbehoud in relatie tot Opdrachtgever sluit AARDEN aan bij het hiervoor bestemde artikel 3:92 BW.
 2. AARDEN is gerechtigd het recht van retentie uit te oefenen op alle door haar geleverde Modeartikelen, totdat Opdrachtgever de Factuur, zulks met inbegrip van rente en bijkomende kosten, heeft voldaan. Dit retentierecht (Afdeling 4 Burgerlijk Wetboek Boek 3) strekt zich ook uit over Modeartikelen die AARDEN onder zich heeft ter zake van andere Overeenkomsten voor dezelfde Opdrachtgever.

Artikel 14 Ontbinding

 1. Bij een tekortkoming van de verplichtingen door een van de Partijen is de andere bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.
 2. Wanneer AARDEN in verzuim is, dient Opdrachtgever haar dit Schriftelijk mee te delen en haar een laatste redelijke termijn voor nakoming te geven.
 3. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen jegens AARDEN niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, is AARDEN gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever is echter verplicht aan AARDEN uit hoofde van wanprestatie een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen.
 4. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het AARDEN vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van AARDEN op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Overmacht

 1. AARDEN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting naar Opdrachtgever indien AARDEN daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden onder andere verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AARDEN geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen binnen AARDEN of bij derden daaronder begrepen.
 3. AARDEN kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, is ieder van de Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover AARDEN ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AARDEN gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 16 Klachten

 1. Klachten over gebreken aan gekochte Modeartikelen of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na constatering daarvan, Schriftelijk bij AARDEN te worden ingediend.
 2. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient Opdrachtgever op verzoek van AARDEN aan te tonen dat de Overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met AARDEN is gesloten. Opdrachtgever wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs c.q. de kwitantie te bewaren.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten met AARDEN is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de vestiging van AARDEN waar het geschil mee is ontstaan.
 4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Afwijkingen

 1. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien zij Schriftelijk tussen AARDEN en Opdrachtgever zijn vastgelegd, bijvoorbeeld door middel van een kassa- of bestelbon, of indien dit in de winkel aantoonbaar publiek kenbaar is gemaakt.

Arnhem, januari 2022